Code tạo fanpage thường

 Code tạo fanpage thường

Cách làm F12 nha ae

var spinr = require(["SiteData"]).__spin_r;

var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;

var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;

var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;

var fb_dtsg = require(["DTSGInitialData"]).token;

var uid = require(["CurrentUserInitialData"]).ACCOUNT_ID;

var lsd = require(["LSD"]).token;

var hsi = require(["SiteData"]).hsi;

var namepage = "Anh Em Tau";

var url = "https://www.facebook.com/api/graphql/";

var data = "av=" + uid + "&__user=" + uid + "&__a=1&__req=2s&__hs=19473.HYP%3Acomet_pkg.2.1..2.1&dpr=1&__ccg=GOOD&__rev=" + spinr + "+&__s=q1oivb%3Ajceyva%3Aetcul5&__hsi=" + hsi + "+&__dyn=&__csr=&__comet_req=15&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&jazoest=" + jazoest + "&lsd=" + lsd + "&__aaid=&__spin_r=" + spinr + "&__spin_b=trunk&__spin_t=1682474861&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=CometPageCreateMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22categories%22%3A%5B%22164886566892249%22%5D%2C%22creation_source%22%3A%22comet%22%2C%22description%22%3A%22nhanvietmedia.edu.vn- Đồng Hành Cùng Sự Phát Triển Của Bạn%22%2C%22name%22%3A%22" + namepage + "%22%2C%22publish%22%3Atrue%2C%22ref%22%3A%22launch_point%22%2C%22actor_id%22%3A%22" + uid + "%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%222%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=5094699180629920";

fetch(url, {

        method: 'POST',

        body: data,

        headers: {

            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'

        }

    }).then(response => response.json())

    .then(data => {

        const page = data.data.page_create.page;

        const pageUrl = page.url;

        const successMsg = `Tạo Page: ${namepage }  Thành Công!.\nCode By nhanvietmedia.edu.vn.  `;

        alert(successMsg);

    })

    .catch(error => {

        console.error('erol', error);

    });

AE cần đẩy ads liên hệ mình: 0357212998 

Zalo|: 0357212998 

Link Facebook profile: https://www.facebook.com/hoaian.mkt


Group anh em giao lưu học hỏi: 

Cộng đồng marketing VN : https://www.facebook.com/groups/677245282717381/

Cộng đồng ads thủ: https://www.facebook.com/groups/339163013419537/

Group Buôn Bán Mẹ và Bé: https://www.facebook.com/groups/323371471883985/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết