Cách thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo Doanh Nghiệp Facebook Ads bằng code

 Cách thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo Doanh Nghiệp Facebook Ads bằng code

Anh Em dã ads vẫn xanh chín, mess rẻ chuyển đổi thì ổn chứ? Hay chuyển sang Grap dần rồi. Dạo này tut tát nhiều quá, Facebook thì update liên tục Ads thủ mệt tứ bề nhỉ. 
 
Vào chủ đề nào, Code thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo doanh nghiệp hay tài khoản quảng cáo BM cho AE đây.

Bước 1: Vào trong cái đặt thanh toán của TKQC hoặc link dưới AE thay ID vào chỗ XXXX nha.


https://business.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act=698770674665975&pid=p1&business_id=XXXX&page=account_settings&tab=account_billing_settings

Code thêm thẻ vào tài khoản quảng cáo BM


Bước 2: Nhấn F12 hoặc Click chuột phải -> Kiểm tra để ra giao diện như dưới hình.

Code thêm thẻ vào TKQC BM

Chọn vào Console - dán code: 

let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID,
account_holder_name = "Thêm Tên Thẻ"
credit_card_number = "Số Thẻ"
csc = "CCV"
expiry_month = "Tháng"
expiry_year = "Năm"
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length - 4)
  
fetch("https://business.secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F", {
    headers: {
        "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation"
    },
    referrer: "https://www.business.facebook.com/",
    body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,
    method: "POST",
    mode: "cors",
    credentials: "include"
}).then(response => response.json()).then(data => {
    console.log("Done");
    console.log(data);
})

Code thêm thẻ vào tkqc BM

Bước 4: Ae nhớ thay đổi các trường thông tin khớp với thẻ của AE nha


account_holder_name = "Thêm Tên Thẻ"
credit_card_number = "Số Thẻ"
csc = "CCV"
expiry_month = "Tháng"
expiry_year = "Năm"

Enter và đợi kết quả thôi

Chúc Ae thành công

Nguồn: nhanvietmediaĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết