Cách thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo Facebook bằng code tránh bị hold bị need

 Cách thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo Facebook bằng code tránh bị hold bị need

Chào AE!
Giai đoạn này Facebook update liên tục, khiến việc add thẻ bị hold bị need xái ml luôn. Dưới đây mình hướng dẫn AE cách add thẻ bằng code bao hold bao need vã Anh Mark sml ae à. 

Bước 1: AE vào cài đặt thanh toán 
hoặc link này nhớ thay ID tkqc vào chỗ XXXX  https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act=XXXX&pid=p1&page=account_settings&tab=account_billing_settings


Code thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo Facebook cá nhân 


Bước 2: Nhấn F12 hoặc Click chuột phải -> Kiểm tra để ra giao diện như dưới hình.

Chọn Console. 
Code add thể vào TKQC Facebook CN

Bước 3: Dán code như hình:

Code : 
let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID,
account_holder_name = "Đào Anh Tuấn"
credit_card_number = "5543502883253187"
csc = "353"
expiry_month = "07"
expiry_year = "2024"
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length - 4)
  
fetch("https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F", {
    headers: {
        "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation"
    },
    referrer: "https://www.facebook.com/",
    body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,
    method: "POST",
    mode: "cors",
    credentials: "include"
}).then(response => response.json()).then(data => {
    console.log("Done");
    console.log(data);
})

Tiến hành đổi thông tin thẻ tại các ô màu đỏ. 
Thêm thẻ cho tài khoản quảng cáo Facebook cá nhân bằng code

Bước 4: Nhấn Enter -> đợi kết quả thế là xong.

Chúc AE thành công, lên camp xanh chín, mess rẻ chốt ngon nhanh bấm biển.

Nguồn: nhanvietmedia
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết