Danh sách tổng hợp link kháng cáo các vấn đề liên quan đến Facebook

Danh sách tổng hợp link kháng cáo các vấn đề liên quan đến Facebook - Trang - Tài khoản Facebok - Tài khoản quảng cáo Facebok Ads

Kháng cáo vấn đề liên quan đến trang

1. Yêu cầu Hợp nhất Trang: https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

2. Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

3. Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

4. Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

5. Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

6. Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

7. Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

8. Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

9. Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

10. Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

11. Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

12. Báo cáo trang bị tấn công: https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

13. Trang web hoặc nội dung bị chặn: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

14. Appeal Page Name Change Request: https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

15. Page Promotion Help: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

16. Your Feedback about Pages Insights: https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

17. Reporting a Violation or Infringement of Your Rights: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

18. Copyright Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

19. Trademark Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu

20. Trademark Complaint Inquiry Form: https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

21. Counterfeit Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả

22. Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other: https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

23. Directory of Intellectual Property Offices: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ


Quyền, quản trị trên trang:

1. Page Admin Security Check: https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

2. Report an Issue with Home Page or News Feed: https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

3. Request for Community-Created Page Review: https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537 Xem lại danh cộng đồng sai danh mục

4. Your Feedback About Promoted Page Likes: https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

5. Policy Disabled Ad Account Help: https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104 Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách

6. Disabled Ad Account Help: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090 Kháng cáo khoá tài khoản

7. Appeal a Disapproved Ad: https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146 Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt

8. Ad Pending Review: https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726

9. Disabled Advertising for Pages: https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077

10. Report an ad: https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954

Tổng hợp ác link kháng facebook ads

Link kháng Facebook các vấn đề về thanh toán:

1. Get Facebook Payments Support: https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

2. Disabled Payments Support: https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

3. Ads Payments Inquiry: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

4. Suspended Payment Method: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

5. Disable Payments Request https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494

6. Contact Facebook About Your Purchase https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417

7. Disabled Payments and Ads Manager: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879 (Kháng cáo khoá tài khoản bất thường).

8. Unauthorized Charge: https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575 Thanh toán trái phép.

9. Business Manager Invoicing Application: https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054


Liên quan tới liên kết và tài khoản Instagram:

1. Instagram Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470: https://help.instagram.com/contact/504521742987441

2. Requiring login every time: https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478 Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app

3. Request to Merge Instagram Accounts: https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341

4. Request to Delete an Unauthorized Instagram Account: https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460

5. Request to Claim an Instagram Username: https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805

6. Email Address Already in Use: https://help.instagram.com/contact/151081798582137\

7. Removal Request for Deceased Person on Instagram: https://help.instagram.com/contact/1474899482730688 (Yêu cầu xoá tài khoản người mất)

8. Report an Underage User on Instagram: https://help.instagram.com/contact/723586364339719

9. Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram: https://help.instagram.com/contact/452224988254813

* Các bài viết liên quan:

Contact us Facebook

1. Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

2. Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/

3. Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

4. Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

5. Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

6. Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

Một số báo cáo cho Facebook:

1. Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

2. Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

3. Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

4. Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

5. Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận : https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

6. Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

7. Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

8. Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

9. Report an Underage Child (South Korea & Spain) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

10. Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

11. Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

12. Report an Issue with Video Playback: https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

13. Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

14. Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

15. Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

16. Impressum Contact: https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

Một số link kháng cáo cho tài khoản cá nhân:

1. Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

2. Tên không được chấp nhận: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

3. Disabled- Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

4. Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

5. Xác minh tên của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

6. Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005 https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

7. Xác minh tên: https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

8. Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

9. Report bệnh tật: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

10. Report die: https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

11. Report sex: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

12. Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up CMND: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

13. Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa. Mã code đt…( mấy bé check acc nên xài): https://www.facebook.com/help/contact/logout

14. Xác nhận thông tin cá nhân: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

15. Block do không đủ tiêu chuẩn sử dụng Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

16. Block do ăn vé tên giả: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 Verify lại account: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

17. Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

18. Give Us Feedback About a Facebook Feature: https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

19. Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

20. Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration: https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

21. Your Feedback About Facebook for Every Phone: https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

22. Must Log In To See This Page Error: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878 Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest: https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

23. Verified badge Một số nước vào được: https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289 

Về quảng cáo và các vấn đề liên quan khác:

1. Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information: https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

2. Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

3. Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

4. Advertising Policies: https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo.

5. Image Text Check: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

6. Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com. Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

7. The Facebook stickers programstickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

8. Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

9. Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

10. Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

11. Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

12. Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive

13. Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927 Facebook Ads API Standard Access

14. Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

15. Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

16. Request Access to the Mobile Partner Portal: https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Link kháng Facebook về tài khoản quảng cáo:

1. Accounts Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

2. Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

3. Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

4. Disabled – multiple accounts: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

5. Account Disabled – 13 Underage: https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

6. Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Video hướng dẫn target vào tệp khách hàng Fanpage dối thủ 2022

Tài khoản mạo danh, người dùng Facebook vi phạm:

1. Report an Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

2. My Personal Account is Memorialized: https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

3. My Personal Account was Disabled: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

4. Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

5. Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

6. Account Disabled – Confirm Your Identity: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429; https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

7. Report a Login Issue: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

8. Account Disabled – Help Us Confirm Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

9. Changing Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

10. Report an Underage Child (South Korea & Spain): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

11. Child Data Request: https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên

12. Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account dưới 13 tuổi

13. Request Help with Your Child’s Ads Settings: https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

14. Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Tài khoản người đã mất, lí do khác:

1. Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

2. Memorialization Request: https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

3. Requesting Content From a Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

4. Special Request for Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

5. Didn’t Receive Confirmation Email: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755  Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

6. Email Address Already in Use: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641Vấn đề email bị người khác sử dụng

7. Email Address Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

8. Profile Pictures on the Login Page: https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

9. Security Checks Preventing Login: https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập

10. Report an Issue with Facebook Mobil Texts: https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

11. Report an Issue with Facebook on Mobile: https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

12. Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

13. Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Quyền riêng tư của tài khoản Facebook:

1. Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

2. Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903; https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196; https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

3. Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 

4. Quyền riêng, yêu cầu video: https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

5. Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

6. Filing a DMCA Counter- Notification: https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162 Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

7. Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812 

8. Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Còn thiếu link nào AE cmt phía dưới mình bổ sung luôn nha. Trên đây, là tổng hợp link kháng, link lỗi khi mình chạy Facebook ads rất mong bài viết sẽ giúp ích cho AE trong quá trình làm việc.

Nguồn sưu tầm nhiều quá giờ không rõ site nào của ai

Tham gia cộng đồng giao lưu học hỏi:

Group cộng đồng marketing VN hơn 75k thành viên: https://www.facebook.com/groups/677245282717381/

Group Cộng đồng Ads thủ: https://www.facebook.com/groups/339163013419537/

Group Hướng dẫn chạy quảng cáo từ A-Z: https://www.facebook.com/groups/381486849669508/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết